Xây dựng hàm cắt thumb trong CodeIgniter 3x

 • 14:06 15/02/2017
 • 0 Bình luận
 • 526
Việc cắt thumb hình ảnh để tối ưu tốc độ tải cho website là không thể thiếu, để xây dựng hàm cắt thumb hợp lý trong codeginter các bạn sử dụng hàm sau.

Kết nối database ở file routes trong CodeIgniter 3x

 • 09:12 12/01/2017
 • 0 Bình luận
 • 556
File routes.php trong CodeIgniter dùng để điều hướng controllers dựa theo link bạn viết, tuy nhiên để đường link đẹp, thay đổi được trong database ta phải viết câu lệnh query từ database và kiểm tra xem nó thuộc controllers nào

Đăng nhập và đăng xuất trong CodeIgniter 3x

 • 10:50 17/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 1969
Chức năng đăng nhập, đăng xuất hay còn gọi login, logout trong codeigniter 3x là phần không thể thiếu, để viết được chức năng này cần vận dụng thư viện session trong codeigniter

Xóa thành viên trong CodeIgniter 3x

 • 10:10 17/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 465
Sau khi thêm thành viên, thêm user, sửa thành viên, sửa user thì việc xóa thành viên, xóa user cũng là một phần trong việc quản lý user, quản lý thành viên trong codeigniter 3x

Sửa thành viên trong CodeIgniter 3x

 • 09:28 17/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 546
Sau khi thêm thành viên, kế tiếp là viết function sửa thành viên, sửa user trong codeigniter 3x, phần này cũng đơn giản vì một số phần dựa vào bài thêm thành viên, thêm user trước

Thêm thành viên trong CodeIgniter 3x

 • 10:53 16/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 535
Sau khi hiển thị ra list thành viên, bài này mình hướng dẫn các bạn thêm thành viên, thêm user trong codeigniter 3x, kiểm tra email, số điện thoại, tên tài khoản tồn tại hay không dựa theo các trường thông tin cần thiết

Quản lý thành viên trong CodeIgniter 3x

 • 09:46 16/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 721
Bài trước các bạn đã tạo được nhóm, phần này mình hướng dẫn tạo controller quản lý thành viên, quản lý user, thêm, xóa, sửa thành viên, ứng dụng các hàm xây dựng bên models

Models trong CodeIgniter 3x

 • 15:18 15/11/2016
 • 0 Bình luận
 • 509
Hướng dẫn tạo models, cách ứng dụng models khi lập trình, cách viết các hàm, các function trong models trong codeigniter 3x, viết các hàm lọc dấu tiếng việt, hàm tạo username, hàm lọc script và ứng dụng

Tạo Captcha trong CodeIgniter 3x

 • 10:13 17/10/2016
 • 0 Bình luận
 • 669
Hướng dẫn tạo captcha và kiểm tra người dụng nhập chính xác captcha trong CodeIgniter 3x

Hàm gửi email trong CodeIgniter 3x

 • 15:55 10/10/2016
 • 0 Bình luận
 • 611
Bài này giúp các bạn hiểu thêm về library email và viết hàm gửi email trong CodeIgniter 3x