Hàm str_replace trong php

hôm này mình hướng dẫn các bạn cách thay thế text trong php bằng hàm str_replace(). Hàm này dùng thay thế một chuỗi trong đoạn text hoặc văn bản được chỉ định, dùng khá nhiều trong lập trình
  • 19:24 09/01/2017
  • Kỳ Nhân
  • 0 Bình luận
  • 1091

Trong lập trình php, khó tránh khỏi việc xuất ra các nội dung, tuy nhiên khi in ra nội dung đồng thời muốn thay đổi một số nội dung đã nhập trước đó bằng nội dung khác, hôm này mình hướng dẫn các bạn cách thay thế text trong php bằng hàm str_replace()

- Cú pháp hàm str_replace()

str_replace ( $tim_kiem , $thay_the , $noi_dung, $dem )
  • $tim_kiem: text cần thay thế
  • $thay_the: text thay thế
  • $noi_dung: nội dung chứa các đoạn text cần thay thế
  • $dem: đếm số lần thay thế

- Ví dụ 1:

$bodytag = str_replace("đen", "đỏ", "text nội dung đen");
echo $bodytag; // in ra là text nội dung đỏ

- Ví dụ 2

Hàm trên chỉ thay thế được một text, muốn thay thế nhiều text cùng lúc ta phải dùng hàm dưới

$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");
$body= str_replace($vowels, "", "Hello World of PHP");
echo $body// xuất ra Hll Wrld f PHP

- Ví dụ 3:

Hàm này giúp bạn thay thế nhiều text với nhiều nội dung tương ứng

$text = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$search = array("fruits", "vegetables", "fiber");
$replace = array("pizza", "beer", "ice cream");
echo $newphrase = str_replace($search, $replace, $text);
// xuất ra You should eat pizza, beer, and ice cream every day.

- Cách ứng dụng hàm str_replace() như vậy. Việc thay thế như thế nào tùy thuộc yêu cầu của bạn mà dùng các ví dụ hợp lý.