Hàm xác định kích thước file bằng php

Khi tiến hành upload file hoặc hình ảnh, các bạn lưu lại trường file size dạng int, để hiển thị kich thước file dạng b, kb, mb.. các bạn dùng hàm sau
 • 09:26 28/12/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 754

- Hàm xác định kích thước file

Thường khi các bạn viết giao diện cho download file hoặc hình ảnh bẳng php sẽ phải hiện thông tin kích thước file. Khi upload các bạn có thể lưu lại kích thước file trên database, tuy nhiên kích thước này là một dãy số. Để hiển thị cho đẹp giống trong windows ta dùng hàm bên dưới.

public function file_size($bytes) {
    $bytes = floatval($bytes);
      $arBytes = array(
        0 => array(
          "UNIT" => "TB",
          "VALUE" => pow(1024, 4)
        ),
        1 => array(
          "UNIT" => "GB",
          "VALUE" => pow(1024, 3)
        ),
        2 => array(
          "UNIT" => "MB",
          "VALUE" => pow(1024, 2)
        ),
        3 => array(
          "UNIT" => "KB",
          "VALUE" => 1024
        ),
        4 => array(
          "UNIT" => "B",
          "VALUE" => 1
        ),
      );
    foreach($arBytes as $arItem) {
      if($bytes >= $arItem["VALUE"]) {
        $result = $bytes / $arItem["VALUE"];
        $result = str_replace(".", "," , strval(round($result, 2)))." ".$arItem["UNIT"];
        break;
      }
    }
    return $result;
  }

Cách sử dụng hàm trên khá đơn giản.

- Khi upload file hoặc hình ảnh các bạn lưu file size đã up vào database dạng int ví dụ 45443.

- Khi hiển thị ra website để format về b, kb, mb... ta dùng hàm file_size(45443