Cú pháp hàm if else trong php

Giới thiệu về hàm if else trong php, ứng dụng hàm if else trong php và trong html giao diện, cấu trúc if else lồng nhau, if else nhiều điều kiện, if else rút gọn hay áp dụng trong các source code
 • 08:05 03/11/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 808

Để tìm hiểu hàm if else trong php và các hàm if trong php các bạn cần phải hiểu rõ cấu trúc và cách ứng dụng if else vào thực tiễn, vì hàm này sử dụng rất nhiều khi lập trình. Đầu tiên làm những bước cơ bản, tạo folder trong www, tạo file index.php tại folder mình tạo, cách test hàm thì localhost/tenfolder/.

+ Cú pháp hàm if else

if(điều kiện) { các hàm xử lý khi đúng }else { các hàm xử lý khi sai }

Hoặc

- Cú pháp hàm if else rút gọn hay được xử dụng

(điều kiện) ? các hàm xử lý khi đúng : các hàm xử lý khi sai

Hàm if rút gọn trên rất được nhiều người xử dụng, thậm chí các framework vì tính ngắn gọn của nó mang tới, tuy nhiên sẽ gây bỡ ngỡ không ít với các bạn chưa tiếp xúc qua

- Ứng dụng hàm if else trong php

Bài tập: viết hàm php khai báo 2 biến là a bằng 2 và b bằng 1, viết điếu kiện nếu biến a lớn hơn biến b thì hiện text "biểu thức đúng" ngược lại hiện "biểu thức sai".

Bài giải:

<?php 
$a = 2;
$b = 1;
if($a>$b) {
  echo "biểu thức đúng";
}
else {
  echo "biểu thức sai";
}
?>

Để test điều kiện sai các bạn có thể sửa a=1 và b=2.

- Ứng dụng hàm if else trong html

Ví dụ: các bạn có 1 đoạn html như bên dưới. Bài tập đặt ra là khai báo hai biến a=2 và b=1. Nếu a > b thì xuất ra một Li ngược lại xuất ra 2 Li

<ul>
  <li>Nội dung 1</li>
  <li>Nội dung 2</li>
  <li>Nội dung 3</li>
</ul>

Bài giải

<?php $a=2; $b=1; ?>
<ul>
  <?php if($a>$b) {?>
  <li>Nội dung 1</li>
  <?php } else { ?>
  <li>Nội dung 2</li>
  <li>Nội dung 3</li>
  <?php } ?>
</ul>

Nhìn vào hàm trên khi ứng dụng vào html thì các dấu móc của hàm if được bọc bẳng các thẻ mở và đóng của php các bạn chú ý. Để test điều kiện sai các bạn chỉ a nhỏ hơn b rồi chạy lại là được

+ Cú pháp hàm if không else

if(điều kiện) { các hàm xử lý}

- Ứng dụng hàm if không else trong php

Bài tập: viết hàm php khai báo 2 biến là a bằng 2 và b bằng 1, viết điếu kiện nếu biến a lớn hơn biến b thì hiện text "biểu thức đúng"

<?php 
$a = 2;
$b = 1;
if($a>$b) {
  echo "biểu thức đúng";
}
?>

Hàm này ứng dụng cũng tương tự if else chỉ khác là không viết các hàm xử lý điều kiện không đúng thôi

- Ứng dụng if không else vào html

Ví dụ: các bạn có 1 đoạn html như bên dưới. Bài tập đặt ra là khai báo hai biến a=2 và b=1. Nếu a > b thì xuất ra một Li. Ví dụ lấy từ trên nha các bạn

Bài giải

<?php $a=2; $b=1; ?>
<ul>
  <?php if($a>$b) {?>
  <li>Nội dung 1</li>
  <?php } ?>
  <li>Nội dung 2</li>
</ul>

Hoàn toàn giống trên chỉ khác không else thôi

+ Cú pháp hàm if lồng nhau

Nói lồng nhau chẳng qua trong điều kiện đúng hoặc điều kiện sai của hàm này có thêm một hàm if khác thôi

if(điều kiện) { if(điều kiện) { các hàm } } else { các hàm}

- Bài tập: khai báo biến a = 2 và b =1, viết hàm php nếu a lớn hơn b, khi đó dựa vào nếu a=2 thì hiện số hai, ngược lại hiện a không phải số hai. ngược lại a nhỏ hơn b hiện phép tính sai

- Bài giải

<?php 
$a = 2;
$b = 1;
if($a>$b) {
  if($a==2) {
    echo "số hai";
  }
  else {
    echo "a không phải số hai";
  }
}
else {
  echo "phép tính sai";
}
?>

Đơn giản không các bạn. các bạn có thể viết hàm if cho phần else cũng được

+ Cú pháp hàm if nhiều điều kiện if else if else

if(điều kiện) { các hàm } else if(điều kiện) { các hàm} else if(điều kiện) { các hàm} else { các hàm }

- Ứng dụng hàm if nhiều điều kiện if else if else vào php

Bài tập: khai báo biến a =1. kiểm tra biền a = 1 thì hiện số một, =2 thì hiện số 2, bằng 3 thì hiện số ba ngược lại hiện không nào trong dãy số

Bài giải:

<?php 
$a = 1;
if($a==1) {
  echo "số một";
}
else if($a==2) {
  echo "số hai";
}
else if($a==3) { 
  echo "số ba"; 
}
else {
  echo "không nằm trong dãy số";
}
?>

để test hàm trên các bạn có thể sửa biến a lần lượt bằng 1,2,3,4.

Qua bài này các bạn không hiểu có thể comment bên dưới mình sẽ bổ sung thêm