Hàm cắt bớt chuỗi trong php

Khi lập trình thường gặp các tiêu đề, mô tả dài quá cần phải cắt bớt, tuy nhiên dùng hàm substr() của php đôi khi bị lỗi ký tự. Nay mình chia sẻ một function cắt chuỗi hạn chế được điều đó.
 • 09:25 12/01/2017
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 1304

- Hàm cắt chuỗi trong php như sau:

public function subtext($text,$num=80) {
    if (strlen($text) <= $num) {
      return $text;
    }
    $text= substr($text, 0, $num);
    if ($text[$num-1] == ' ') {
      return trim($text)."...";
    }
    $x = explode(" ", $text);
    $sz = sizeof($x);
    if ($sz <= 1)  {
      return $text."...";}
    $x[$sz-1] = '';
    return trim(implode(" ", $x))."...";
}

- Cách sử dụng thì các bạn chèn biến text rồi chỉ định số ký tự cần cắt thôi, mặc định là 80 ký tự