Hàm for trong php

Hàm for trong php là một trong các hàm lặp lại theo điều kiện, phần này ta tìm hiểu về cú pháp hàm for, cách sử dụng hàm for, và khái niệm vòng lặp trong php
 • 14:56 09/11/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 474

Vòng lặp là gì trong lập trình php ?

Vòng lặp là một mã lệnh trong đó chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. Trong php có các hàm lặp như for, foreach, while, do while, nhưng khi đi làm sử dụng nhiều nhất vẫn là for, foreach, while. Nên mình sẽ giới thiệu một số hàm cần thiết.

Cú pháp hàm for trong php

for($bien_dieu_kien,dieu_kien_dung,Ham_thay_doi_bien){
  //Các hàm chạy
}

Ví dụ

for($i=1;$i<=4;$i++){ echo $i; }

Để hiểu được vòng lặp chạy thế nào? ta phải diễn đạt được hàm chạy bằng giấy hoặc ngôn ngữ. Như hàm trên mình sẽ diễn giãi như sau:

- Đầu tiên khi hàm bắt đầu chạy, sẽ khai báo biến i bằng 1, sau đó kiểm tra $i có nhỏ hơn 4 không? ( hiện tại bằng 1 sẽ nhỏ hơn 4), kiểm tra ok chạy vào trong hàm echo ra biến i là i ==> hết 1 vòng
- Vòng 2 chạy lên hàm $i++ nghĩa là $i = $i + 1 hiện tại $i = 1 cộng 1 nữa là 2, kiểm tra điều kiện 2 nhỏ hơn hoặc bằng 4 chạy hàm echo ra i là 2
- Vòng 3 chạy lên hàm $i++ nghĩa là $i = $i + 1 hiện tại $i = 2 cộng 1 nữa là 3, kiểm tra điều kiện 3nhỏ hơn hoặc bằng 4 chạy hàm echo ra i là 3
- Vòng 4 chạy lên hàm $i++ nghĩa là $i = $i + 1 hiện tại $i = 3 cộng 1 nữa là 4, kiểm tra điều kiện 4 nhỏ hơn hoặc bằng 4 chạy hàm echo ra i là 4
- Vòng 5 chạy lên hàm $i++ nghĩa là $i = $i + 1 hiện tại $i = 4 cộng 1 nữa là 5, kiểm tra điều kiện 5 lớn hơn 4 ==> không chạy hàm
- vậy khi hàm for trên chạy ra sẽ xuất ra là 1234.

Ứng dụng hàm for trong html

<?php for($i=1;$i<=4;$i++) {?>
<p>Hiển thị kết quả biền i là <?=$i?></p>
<?php } ?>

Hàm for thường được sử dụng đễ xuất ra các dữ liệu có số lượng lớn, đỡ phải tốn công viết từng cái một.

Ví dụ có một mãng như bên dưới

$ten = array('Tèo','Tý','Tũn','Tuấn','Tú');

Để có thể echo ra các tên trong mãng trên ta phải dùng hàm php echo là:

echo $ten[0];
echo $ten[1];
echo $ten[2];
echo $ten[3];
echo $ten[4];

Code trên sẽ ngắn ngọn hơn khi sử dụng hàm for

for($i=0;$i<count($ten);$i++) {
  echo $ten[$i];
}

Hàm count() là hàm đếm các phần tử trong mảng

Hàm for ứng dụng tùy vào từng trường hợp mà có 1 for độc lập hoặc nhiều for lồng nhau.

- Bài tập: Cho khai báo 2 biến $a và $b bằng các số bất kỳ, dựa vào 2 biến a và b in ra hình tứ cạnh bằng *. Khi gặp đề bài này ta phải viết 2 hàm for lồng vào nhau

$a = 4;
$b = 8;
for($i=0;$i<$a;$i++) {
  for($j=0;$j<$b;$j++) {
    echo " * ";
  }
  echo " <b r> ";
}

- Chúc các bạn thành công hiểu được hàm for này