Hàm foreach trong php

Sau khi tìm hiểu vòng lặp for, bây giờ mình giới thiệu tiếp vòng lặp foreach, hàm foreach này dùng để fetch ra các giá trị trong mảng, hàm này sử dụng đơn giản nên ứng dụng rất nhiều trong các dự án php
 • 11:48 11/11/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 757

Để tìm hiểu hàm foreach trong php, các bạn cần hiểu cú pháp hàm foreach và cách ứng dụng hàm foreach

foreach($mảng as $đếm => $gán) {
  //Các hàm xử lý
}

hoặc

foreach($mảng as $gán) {
  //Các hàm xử lý
}

Có 2 hàm ứng dụng, hàm trên có biến đếm, biến này ứng dụng để đếm các vị trí trong mảng khi tới vị trí nào thì xử lý theo ý mình, còn không cần thì xử dụng hàm bên dưới

Ví dụ: có mảng bên dưới, bài tập là sử dụng hàm foreach hiện ra các giá trị mảng, bài tập thứ 2 là giá trị thứ nhất hiện thêm text giá trị đầu, giá trị thứ 3 hiện thêm text giá trị thứ 3.

$items = array(
  'Xoài' ,
  'Cóc',
  'Ổi',
  'Mận',
);

- Bài giải bài tập 1:

foreach($items as $item) {
  echo $item."< br >";
}

Giải thích: hàm trên sẽ fetch từ mảng items sang giá trị item, bình thường muốn hiện ra giá trị mảng 1 thì hàm php là echo $items[0]; còn khi sử dụng hàm foreach thì giá trị $item[0] đến items[n] sẽ lần lượt gán bằng biến item với mỗi vòng lặp. nên ta chỉ cần echo $item là được

- Bài giải bài tập 2:

foreach($items as $i => $item) {
  if($i==0) {
    echo "giá trị đầu ".$item."< br >";
  }
  else if($i==2) {
     echo "giá trị thứ 3 ".$item."< br >";
  }
  else {
    echo $item."< br >";
  }
}

Giải thích: hàm trên foreach sẽ đếm giá trị đầu tiên sẽ là 0 và từ từ đếm lên, nên giá trị đầu ứng với $i==0 và giá trị thứ 3 ứng với $i==2

Qua bài này hi vọng cung cấp cho các bạn cơ bản về hàm foreach, cú pháp hàm foreachcách ứng dụng hàm foreach