Hàm gửi email trong CodeIgniter 3x

Bài này giúp các bạn hiểu thêm về library email và viết hàm gửi email trong CodeIgniter 3x
 • 15:55 10/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 938

Để có thể gửi Email trong CodeIgniter 3x trước tiên các bạn cần load và cấu hình thư viện email của CodeIgniter 3x

$config = array(
  'protocol' => 'smtp',
  'smtp_host' => 'ssl://smtp.googlemail.com',
  'smtp_port' => 465,
  'smtp_user' => 'ten_dang_nhap_email',
  'smtp_pass' => 'mat_khau_dang_nhap_email',
  'mailtype' => 'html', 
  'charset' => 'utf-8',
);
$this->load->library('email', $config);
$this->email->set_newline("\r\n");

Sau khi bạn đã load thư viện email thì việc gửi email trở nên đơn giản. Các bạn viết hàm gửi email tại controller cần thiết là xong.

$this->email->from('ten_email_gui','ten_nguoi_gui');
$this->email->to('ten_email_nhan');
$this->email->subject('Tieu_de_email');
$this->email->message('noi_dung_email');
$this->email->send();

Để email có thể thực hiện chức năng smtp các bạn cần phải có 1 emal đã cấu hình gửi mail smtp của google.