Hàm xác định khoảng thời gian bằng php

Khi các bạn đăng bài hoặc sản phẩm, bình luận.. sẽ có phần ngày tháng năm lúc đăng, việc ghi rõ ra tạo cảm giác không thân thiện và chuyên nghiệp. Khi đó ta viết hàm xác định khoảng thời gian để tùy biến thành cách 1 phút, 30 phút chẳng hạn.
 • 15:11 14/12/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 730

- Bạn hay tham gia các diễn đàn, các phần bình luận. Khi có một tin nhắn hay bài viết mới, phần chú thích được ghi là đăng cách đây 30 phút chẳng hạn. Vậy làm sao để ngày đăng hiển thị giống vậy?

- Khi đó các bạn cần phải sử dụng hàm php xác định khoảng thời gian do Kỳ Nhân hướng dẫn các bạn bên dưới

- Hàm php như sau:

function time_stamp($time_ago) {
    $cur_time=time();
    $time_elapsed = $cur_time - $time_ago;
    $seconds = $time_elapsed ;
    $minutes = round($time_elapsed / 60 );
    $hours = round($time_elapsed / 3600);
    $days = round($time_elapsed / 86400 );
    $weeks = round($time_elapsed / 604800);
    $months = round($time_elapsed / 2600640 );
    $years = round($time_elapsed / 31207680 );
    // Seconds
    if($seconds <= 60) {
      echo " Cách đây $seconds giây ";
    }
    //Minutes
    else if($minutes <=60) {
      if($minutes==1) {
        echo " Cách đây 1 phút ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $minutes phút";
      }
    }
    //Hours
    else if($hours <=24) {
      if($hours==1) {
        echo "Cách đây 1 tiếng ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $hours tiếng ";
      }
    }
    //Days
    else if($days <= 7) {
      if($days==1) {
        echo " Ngày hôm qua ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $days ngày ";
      }
    }
    //Weeks
    else if($weeks <= 4.3) {
      if($weeks==1) {
        echo " Cách đây 1 tuần ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $weeks tuần";
      }
    }
    //Months
    else if($months <=12) {
      if($months==1) {
        echo " Cách đây 1 tháng ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $months tháng";
      }
    }
    //Years
    else {
      if($years==1) {
        echo " Cách đây 1 năm ";
      }
      else {
        echo " Cách đây $years năm ";
      }
    }    
  }

- Cách sử dụng:

Để sử dụng hàm trên khi lưu ngày tháng đăng bài các bạn lưu kiểu dữ liệu INT 11 số. và sử dụng thì như sau:

echo time_stamp($time_ago);
// echo time_stamp(1466689505)

- Như vậy qua hàm php trên các bạn có thể túy biến hiển thị ngày tháng đăng bài thành khoảng thời gian, giúp nhìn chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công.