Làm quen với ngôn ngữ php

Giới thiệu về ngôn ngữ php, cấu trúc hàm, khai báo biến để các bạn làm quen và một số hàm cơ bản
  • 14:01 20/10/2016
  • Kỳ Nhân
  • 0 Bình luận
  • 561

Để các bạn làm quen với ngôn ngữ php. Trước hết code php chạy được trên các file có đuôi mở rộng là .php ví dụ như index.php, hello.php, ten_file_minh_thich.php

Phần code phải được bọc trong thẻ mở và thẻ đóng của php. vì dụ có 1 file index.php với nội dung

<?php echo "test";?>

Như vậy cặp thẻ php phải là <?php //cac ham ?>

Sau mỗi hàm phải có dấu ; đễ phân cách từng hàm ví dụ hàm echo "test";

Đễ khai báo biến trong php ta viết với cú pháp, $tenbien = gia_tri. ví dụ

$ten = "Hoàng Tèo";

Phân biệt chuỗi và số, chuỗi phải nằm trong nháy đôi, số thì không cần cũng được.

$so = 12345;
$ten = "teo";

Tên biến phải là chữ không được khởi đầu bằng số

$bien = "test"; // đúng
$1bien = "test" // sai
$bien1 = "test" // đúng

Phương pháp gán biến, cú pháp $bien = $bien.

$a = 1245;
$b = $a;

Như trên ta khai báo biến a, còn biến b ta gán bằng a, vậy ta đã có 2 biến có giá trị đều bằng 1245;

Hàm echo là hàm xuất ra giá trị dạng text trong php, có thể echo biến hoặc text, số...

echo "test";
$a = "Nguyễn Tèo";
echo $a;

Mặc định php chạy file index.php và default.php trước tiên. Ví dụ trong folder www của wamp ta tạo folder php và file index.php trong folder đó. Vậy để chạy được ta vào địa chỉ localhost/php/index.php. do file index.php mặc định chạy nen đường dẫn sẽ là localhost/php thôi. Còn các file tên khác phải điền đúng tên mới chạy.

* Lưu ý: các hàm trên mình ví dụ không để trong thẻ boc các bạn phải nhớ rằng php muốn chạy được phải để trong thẻ bọc nha.