Phân trang trong CodeIgniter 3x

Bài này giúp các bạn cấu hình phân trang trong CodeIgniter 3x
 • 14:31 09/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 1160

Đễ phân trang trong CodeIgniter 3x các bạn cần thực hiện các bước sau: bước đầu tiên là load thư viện pagination

Vào application/core/MY_Controller.php sửa function __construct của class Admin_Controller thành

function __construct() {
    parent::__construct();
    $this->load->helper('form');
    $this->load->library('pagination');
  }

Vào application/controllers/admin/Groups.php sửa function index() thành ( per_page là số dòng để bắt đầu phân trang )

public function index() {
    $config['base_url'] = base_url('admin/groups');
    $config['total_rows'] = $this->db->query("select id from groups")->num_rows();
    $config['per_page'] = 2;
    $config['use_page_numbers'] = true;
    $config['suffix'] = '.html';
    $config['first_url'] = site_url('admin/groups');
    $config['first_link'] = 'Trang đầu';
    $config['last_link'] = 'Trang cuối';
    $this->pagination->initialize($config);
    $page = ($this->uri->segment(3)) ? $this->uri->segment(3) : 1;
    $start = $page*$config['per_page']-$config['per_page'];
    $limit = $start.",".$config['per_page'];
    $this->data['model'] = $this->db->query("select * from groups order by stt asc, id desc limit $limit")->result();
    $this->render('admin/groups/list');
  }

Vào application/views/admin/groups/list.php thêm dòng code hiển thị phân trang dưới div class table-responsive

<div class="clearfix"></div>
<div class="pagination-page"><?=$this->pagination->create_links();?></div>

Vào assets/admin/css/admin.css chỉnh css cho phân trang đẹp tý.

.pagination-page{
  margin-bottom:20px;
  float:left;
  width:100%;
}
.pagination-page a,
.pagination-page strong{
  float:left;
  min-width:30px;
  padding:0px 5px;
  height:30px;
  text-align:center;
  line-height:30px;
  border:solid 1px #ddd;
  border-right:none;
  font-size:12px;
}
.pagination-page a:last-child,
.pagination-page strong:last-child{
  border-right:solid 1px #ddd;
}
.pagination-page strong{
  background:#000;
  color:#FFF;
  border-color:#000
}
.pagination-page a:hover{
  background:#f5f5f6
}

Vào localhost/ci/admin/groups.html đã hiện phân trang. Bấm vào phân trang báo lỗi 404. Lỗi này xảy ra do chưa cấu hình route.

Vào application/config/routes.php thêm dòng cấu hình vào

$route['admin/groups/:num'] = 'admin/groups';

Refesh lại đường dẫn, thấy phân trang thành công