Sửa dữ liệu trong CodeIgniter 3x

Bài này hướng dẫn các bạn sau khi tạo có thể sửa dữ liệu trong CodeIgniter 3x
 • 10:25 09/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 598

Phần trước các bạn đã thêm hoàn chỉnh, vậy muốn sửa dữ liệu trong CodeIgniter 3x phải làm sao?

Vào application/controllers/admin/Groups.php thêm function edit với nội dung

public function edit($id = NULL) {
    $this->data['button_title'] = 'Sửa nhóm';
    if($this->input->post()) {
      //upload hinh          
      $images = $this->db->query("select * from groups where id='$id'")->row();        
      $pic_name = $images->picture;
      if($this->upload->do_upload('picture')) {
        $pic_name = $this->upload->file_name;
        if(is_file('./uploads/'.$images->picture)) {
          unlink('./uploads/'.$images->picture);
        }
      }
      $model = [
        'title' => $this->input->post('title'),
        'picture' => $pic_name,
        'hide' => $this->input->post('hide'),  
        'update_at' => time(),
      ];
      if($this->db->update('groups', $model, array('id' => $id))) {
        redirect('admin/groups','refresh');
      }
      else {
        echo $this->db->error();
      }
    }
    else {
      $this->data['items'] = $this->db->query("select * from groups where id='$id'")->row();
      $this->render('admin/groups/edit');
    }
  }

Vào application/views/admin/groups tạo file edit.php với nội dung là:

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');?>
<div class="container">
  <h1>Sửa nhóm</h1>
  <?php $this->load->view('admin/groups/form'); ?>
</div>

Phần này ta load chung file form.php nên không cần phải viết thêm nữa.

Giờ các bạn vào localhost/ci/admin/groups.html bấm sửa những dòng cần thiết là ok.

Phần sau mình hướng dẫn các bạn xóa dữ liệu.