Thêm dữ liệu trong CodeIgniter 3x

Bài này giúp các bạn tạo action thêm dữ liệu trong CodeIgniter 3x
 • 09:28 09/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 970

Để tạo hành động thêm dữ liệu trong CodeIgniter 3x các bạn cần thực hiện các bước sau:

Vào application/controllers/admin/Groups.php tạo function create với nội dung

public function create() {       
  $this->data['button_title'] = 'Thêm nhóm';    
  if($this->input->post()) {
    $model = [
      'title' => $this->input->post('title'),
      'hide' => $this->input->post('hide'),  
      'create_at' => time(),
    ];
    if($this->db->insert('groups',$model)) {      
      redirect('admin/groups/','refresh');
    }
    else {
      echo $this->db->error();
    }  
  }
  else {
    $this->render('admin/groups/create');
  }
}

Vào application/views/admin/groups tạo 2 file create.phpform.php với nội dung là:

create.php

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');?>
<div class="container">
  <h1>Thêm nhóm</h1>
  <?php $this->load->view('admin/groups/form'); ?>
</div>

form.php

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');?>
<div class="box-form">
  <?php echo form_open_multipart('',array('id'=>'form-groups'));?>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="form-group">
    <div class="row">
      <label class="col-sm-12">Hình ảnh</label>
      <div class="col-sm-3">
        <input type="file" accept="image/*" name="picture" />
      </div>
      <div class="col-sm-9">
        <?php if(isset($items) && $items->picture!='') { ?>
        <img src="<?=base_url()?>uploads/<?=(isset($items->picture)) ? $items->picture : ''?>" height="80">
        <?php } ?>        
      </div>
    </div>
  </div>  
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="form-group">
    <label>Tên</label>
    <textarea class="form-control area-input" rows="1" name="title"><?=(isset($items)) ? $items->title : ''?></textarea>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Hiển thị</label>
    <select class="form-control" name="hide">
      <option value="1" <?=(isset($items) && $items->hide==1) ? 'selected="selected"' : '' ?>>Có</option>
      <option value="0" <?=(isset($items) && $items->hide==0) ? 'selected="selected"' : '' ?>>Không</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <button type="submit" class="btn btn-success"><?=$button_title?></button>
  </div>
  <?php echo form_close();?>
</div>

Việc tạo 2 file như vậy để khi ta thêm, sửa sài chung file form.php cho đỡ phải viết nhiều file sau này sửa lâu. file create.php sẽ load file form.php.

Ở phần này có sử dụng helper form khi sử dụng hàm form_open, muốn sử dụng được hàm này các bạn phải load helper của CodeIgniter. Do đang làm trong admin nên tốt nhất là load tại class Admin_Controller. Vào application/core/MY_Controller.php sửa function __construct của class Admin_Controller thành

function __construct() {
  parent::__construct();
  $this->load->helper('form');
}

Giờ các bạn vào localhost/ci/admin/groups/create.html thêm dữ liệu là ok.

Phần upload hình ảnh mình chưa nói vì làm từng phần trước cho dễ hiểu. Bài sau sẽ viết tiếp phần thêm hình ảnh.