Toán tử trong php

Trong mọi ngôn ngữ lập trình phần toán tử là phần không thể thiếu, sử dụng nhiều trong các phép so sánh, các phép tính, các hàm cần thiết, và ngôn ngữ lập trình php cũng không ngoại lệ
  • 16:19 08/11/2016
  • Kỳ Nhân
  • 0 Bình luận
  • 519

Một số toán tử php thường dùng trong lập trình php

Toán tử gán

$a = 1;
// hoặc
$b = $a; // như vậy $b cũng = 1

// trong php là chú thích dòng, các hàm phía sau nó không tác dụng, nếu chú thích cần nhiều dòng, có thể sài /* các chú thích */

Toán tử số học ( thường sử dụng trong các phép tính cộng trừ nhân chia với các số )

Toán tử Giải thích Ví dụ Kết quả
+ Cộng 2 số 1 + 2 3
- Trừ 2 số 2 - 1 1
* Nhân 2 số 2 * 2 4
/ Chia 2 số 2/2 1
% Lấy số dư 5/2 1

Toán tử so sánh ( Thường áp dụng so sánh các text, các chữ số )

Toán tử Giải thích Ví dụ Kết quả
== Bằng $a == 1 True | False
!= Không bằng $a != 1 True | False
=== Đồng nhất $a === 1 True | False
> Lớn hơn $a > 1 True | False
>= Lớn hơn hoặc bằng $a >= 1 True | False
< Nhỏ hơn $a < 1 True | False
<= Nhỏ hơn hoặc bằng $a <= 1 True | False

Toán tử logic ( Thường áp dụng so sánh các text, các chữ số kết hợp nhiều điều kiện)

Toán tử Giải thích Ví dụ Kết quả
|| Hoặc if($a==1 || $a==2) { // hàm xử lý } True
&& if($a==1 && $a==2) { // hàm xử lý }
True
! Không phải if(!($a>1)) { // hàm xử lý } True

Toán tử kết hợp ( Thường dùng rút gọn trong việc lập trình )

Toán tử Ví dụ Là hàm rút gọn của
++ $a++ $a = $a + 1;
-- $a--
$a = $a - 1;
+= $a+=$b $a = $a + $b;
-= $a-=$b $a = $a - $b;
*= $a*=$b $a = $a * $b;
/= $a/=$b $a = $a / $b;

Các toán tử trên sử dụng nhiều trong php nên các bạn chú ý