Xóa dữ liệu trong CodeIgniter 3x

Bài này hướng dẫn các bạn khi tạo xong có thể xóa dữ liệu trong CodeIgniter 3x
 • 10:35 09/10/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 575

Để xóa dữ liệu trong CodeIgniter 3x, trước tiên vào application/controllers/admin/Groups.php thêm function delete với nội dung

public function delete($id = NULL) {
    $query = $this->db->query("select * from groups where id = '$id'")->row();
    //xoa hinh
    if(is_file('./uploads/'.$query->picture)) {
      unlink('./uploads/'.$query->picture);
    }
    $this->db->delete('groups', array('id' => $id));
    redirect('admin/groups','refresh');
  }

Vậy phần thêm, xóa, sửa đã xong. Các function delete và edit có truyền biến id vào đươc gọi tại file list.php. Các bạn có thể xem và sẽ hiểu.