Xóa thành viên trong CodeIgniter 3x

Sau khi thêm thành viên, thêm user, sửa thành viên, sửa user thì việc xóa thành viên, xóa user cũng là một phần trong việc quản lý user, quản lý thành viên trong codeigniter 3x
 • 10:10 17/11/2016
 • Kỳ Nhân
 • 0 Bình luận
 • 665

- Phần xóa thành viên, xóa user sau khi thêm, sửa cũng đơn giản vì phần hiện ra list thành viên mình có ghi đường link xóa rồi, giờ chỉ việc viết hàm xóa thành viên trong Controller Users thôi.

- Do từ đầu mình khuyên các bạn copy ra từ Controller Groups nên phần xóa tận dụng lại đươc. Tuy nhiên mình vẫn viết hướng dẫn cho các bạn có cái nhìn dễ hiễu hơn.

- Vào application/controllers/admin/Users.php thêm function xóa như bên dưới

public function delete($id = NULL) {
    $query = $this->db->query("select * from users where id = '$id'")->row();
    //xoa hinh
    if(is_file('./uploads/'.$query->picture)) {
      unlink('./uploads/'.$query->picture);
    }
    $this->db->delete('users', array('id' => $id));
    redirect('admin/users','refresh');
  }

- Hàm trên dựa vào id đưa vào rồi query xóa hình trước rồi tới xóa dữ liệu thôi.

- Giờ vào phần quản lý users tại đường dẫn localhost/ci/admin/users.html tiến hành xóa user thử cái nào.

- Bài này hơi ngắn gọn vì cũng không có gì khó.

- Tuy nhiên việc xóa thành viên, xóa user trong codeigniter mình vẫn viết vì mong cung cấp các bạn qua các phần thực hành hiểu biết thêm về codeigniter, đồng thời sau này viết các Controller khác, các function khác sẽ dễ dàng hơn vì có căn bản, chỉ việc copy rồi chỉnh sửa theo ý mình cho nhanh.